ทำเนียบบุคลากร

  
นายประสาท ขันชัยภูมิ  ตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
sornorprasat@esdc.go.th
 

นายศุภฤกษ์  ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
supsri3003@esdc.go.th

   
 
 นายศุภฤกษ์  ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
smadon2202@esdc.go.th

 
 

 นางกัญญุมา เสริมนอก ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
sornoryuma@esdc.go.th